Půda jako přírodní zdroj

Testy – otázky k procvičení

Testy – kontrolní cvičení

Otázky

1: Vertikální uspořádání půdních horizontů se nazývá půdní
2: Živé půdní organismy
3: Kapalnou fázi půdy reprezentuje půdní
4: Půdotvorný ……… určuje vznik a vývoj půdy
5: Půdní částice větší velikosti (kameny, štěrk)
6: Půda plní několik základních rolí. Tyto role se souhrnně nazývají …… půdy
7: Půda je dynamický, stále se vyvíjející …………. Skládající se ze složek v pevném, plynném i kapalném skupenství.
8: Povrchová vrstva souše
9: Nejsvrchnější vrstva zemské kůry

Tajenka

Obal Země vzniklý z půdotvorného substrátu za spolupůsobení živých organismů, jejich odumřelých těl, klimatu, reliéfu a času.

1
2
3
4
5
6
7
8
9