Degradace půd

Testy – otázky k procvičení

Testy – kontrolní cvičení

Otázky

1: Proces, který vedl ke snížení emisí síry z hnědouhelných elektráren
2: Degradační proces, při kterém dochází k odnosu půdy
3: Jeden ze zdrojů kontaminantů v půdě
4: Nevratný proces, který podstatně omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy; nejčastěji dochází k jejímu zastavění
5: Zvýšení obsahu potenciálně rizikových látek v půdním prostředí
6: Degradací půdy se snižuje její ……….
7: Koncentrace rozpustných solí ve svrchní části půdy
8: Chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách potravin a krmiv. Mohou být zdrojem kontaminace půdy
9: Proces stlačování půdy a snižování její pórovitosti, především v důsledku pojezdu těžkých zemědělských strojů

Tajenka

Proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti, využitelnosti půdy a snižují se její ekologické funkce.

1
2
3
4
5
6
7
8
9