Testovaci

Otázky

1: Hospodářská jednotka reprezentující beneficienta dotací Společné zemědělské politiky
2: Hospodářský rozmach
3: Státní dotace před r. 1989 významně podpořily zemědělská …
4: Nezaměnitelným výrobním prostředkem zemědělce je …
5: Latinský termín pro státní zásahy do tržní ekonomiky
6: Jedním z cílů podpor zemědělců jsou šetrně užité přírodní ...

Tajenka

Kontroverzní aspekt Společné zemědělské politiky

1
2
3
4
5
6

Otázky

1: Časový úsek
2: Projev degradace půdy je …
3: Úřední osoba zodpovědná za inspekci farmy
4: Prvek, který není totožný, je ...
5: Anglická zkratka standardu Dobrého zemědělského a environmentálního stavu
6: Pořadové číslo (adjektivum) standardu ochranný břehový pás kolem vodních toků, říček a ploch
7: K erozně rizikovým plodinám nepatří…
8: Chemický prvek, jehož přívod rostlinám zajiš´tují hnojiva
9: Zemědělská parcela

Tajenka

Rostlinný druh regulovaný standardem DZES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otázky

1: Dotační titul
2: Administrativně-územní celek
3: Navýšení zemědělské … není cílem plánu rozvoje venkova
4: Ochrana přírody a … je relevantním, ale ne výlučným cílem plánu rozvoje venkova
5: Zkraácený název instituce zodpovědné za provádění Plánu rozvoje venkova
6: Evropská … vyjednává s členskou zemí, co a proč má být v Plánu rozvoje venkova podpořeno
7: Dotační … řadí Plán rozvoje venkova jako tzv. 2. Oddělení podpor

Tajenka

Soubor aktivit v rámci Plánu rozvoje venkova

1
2
3
4
5
6
7

Otázky

1: … země vyjednává s Evropskou unií rozpočet po r. 2020
2: Faktor ovlivňující proměnlivost příjmu v zemědělství
3: Podle hektarů je výpočet … platby na plochu
4: Nevyjasněná je diskuze, zda dotace mají negativní, pozitivní, anebo žádný … pro produktivitu podniků
5: Stabilita příjmu zemědělců byl základní … při vzniku dotačního systému
6: Ekonomika dotací částečně kompenzuje biofyzikální a klimatické … zemědělství
7: Dodnes přetrvává ... dotací podnikům
8: Ke kritériím výpočtu dotace nepatří … hektarového výnosu|Z dotačního systému EU benefitují zemědělský, potravinářský a lesnický ….
9: LFA je zkrácené jméno pro … s přírodním hendikepem

Tajenka

Národní hospodářství

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otázky

1: Nutriční (např. hodnota)
2: Právní organizace s komerčním účelem
3: Produkce
4: Opak nevýhody
5: Národohospodářské odvětví lze nazvat jako výrobní …
6: Přívlastek k popisu udržitelného hospodaření
7: Zkratka Chráněného zeměpisného označení dovedností
8: Dovednost
9: Dodržovat

Tajenka

Lhůta trvanlivosti potravinářských výrobků

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otázky

1: Výroba
2: Zkratka Evropské unie
3: Jednotka plochy
4: Tradiční jednotka hmotnosti nezařazená do mezinárodní soustavy jednotek
5: … pětiny sklizně kukuřice vypěstované v ČR je využito jako podpora živočišné produkce
6: Země na asijském světadílu, která je významný výrobce rýže
7: Výrobce
8: Zemědělské vědy označují rostlinu s hospodářským využitím jako …

Tajenka

Ke globálně významným rostlinným komoditám lze řadit …

1
2
3
4
5
6
7
8

Otázky

1: Při … potravin je dle názoru spotřebitelů nejdůležitější kvalita i cena výrobků.
2: Tradiční faremní produkt z čerstvého kravského (ovčího, kozího, buvolího) mléka
3: Průměrný občan ČR … 33kg cukru ročně.
4: Tradiční název pro menší zemědělský podnik
5: Vývojová tendence ve spotřebitelském chování
6: Přívlastek k označení masa doporučováno po stránce zdravé výživy, ale nepříliš konzumováno v ČR
7: Sousední členská země EU
8: V přípravě i ingrediencích pokrmů podle spotřebitelských trendů jsou v členských zemích EU … odlišnosti
9: Spotřeba masa závisí na řadě faktorů, např. …, dostupnosti, religiózních zvycích, věkové struktuře obyvatelstva, zvyklostech a módě
10: Stále

Tajenka

… znamená upřednostňování jistého typu produktu/komodity spotřebitelem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


 

 


 


 

Cukrová řepa

Ostatní plodiny

Chmel

Brambory